Gall gwyddbwyll ddysgu llawer i’ch plant. Mae hefyd yn gêm ddiddorol iawn sy’n cadw eich plant yn ddiddan am oriau. Dylech fanteisio ar y gwersi ar y frest y mae plant yn eu dysgu ohono fel eu bod yn dod yn chwaraewyr gwell. Drwy chwarae’r gêm yn rheolaidd, gall eich plant gynyddu eu sgiliau a’u galluoedd, tra’n gwella eu hyder ar yr un pryd.

Mae plant sy’n dysgu gwyddbwyll yn ei chael hi’n hwyl ac yn ysgogol iawn. Maent yn hapus eu bod yn ennill a’u bod wedi tyfu llawer yn y frest. Wrth chwarae gyda grŵp o blant, gallwch eu cynnwys mewn llawer o wahanol fathau o weithgareddau na fyddent byth wedi’u cael fel arall.

Dyma rai awgrymiadau ar sut i ennill drwy ddod o hyd i wendidau eich gwrthwynebwyr a manteisio arnynt. Wrth wneud hynny, gallwch chwarae’r gêm yn dda. Mae hefyd yn bosibl sgorio digon o bwyntiau fel y gallwch ennill yn hawdd.

Mae plant yn dysgu gwyddbwyll mewn gwahanol fathau o ffyrdd. Mae’n well ichi gadw mewn cof eu bod yn dysgu’n wahanol. Os ydych yn mynd i gael gwersi gwyddbwyll y mae plant yn eu dysgu, rhaid i chi ei gynllunio’n iawn er mwyn creu’r amgylchedd a’r awyrgylch iawn.

Un ffordd y gallwch wneud hyn yw gwneud i’r plant deimlo eu bod mewn lleoliad bywyd go iawn lle maent yn chwarae yn erbyn gwrthwynebydd ac yn cystadlu yn erbyn plant eraill. Gwnewch yn siŵr bod yr awyrgylch yn hwyl ac yn gyffrous a gall y plant ymlacio ac anghofio am y ffaith eu bod mewn cystadleuaeth mewn gwirionedd. Mae’n bwysig eich bod yn cadw diddordeb y plant yn y gwersi ar y frest y mae plant yn eu dysgu.

Ffordd arall y gallwch diwtora plant yw drwy eu cael i dynnu’r darnau yn ystod y gwersi. Mae’n syniad da i chi ofyn iddynt dynnu llun o’r darnau ac edrych arnynt dros y bwrdd. Ar yr un pryd, dylech ofyn iddynt farcio safleoedd y darnau. Gallwch ofyn iddynt ganolbwyntio ar un darn neu symudiad penodol.

Mae plant ifanc yn dysgu gwyddbwyll drwy arsylwi eu ffrindiau yn chwarae. Maen nhw’n dysgu pan fydd eu ffrindiau’n chwarae’r gêm. Felly, pan ofynnwch iddynt dynnu’r darnau, rydych yn eu hannog i allu chwarae gêm dda yn erbyn eu ffrindiau a nodi eu camgymeriadau.

Drwy ofyn iddyn nhw dynnu’r darnau, gallwch eu helpu i ddod yn gyfarwydd iawn â’r gêm a’r symudiadau y dylen nhw eu gwneud wrth chwarae. Gall y plant nodi’n hawdd beth yw eu camgymeriadau. Gallwch hefyd chwarae gemau gyda nhw gan ddefnyddio’r darnau a dynnwyd ganddynt o’r gêm.

Mae plant hefyd yn dysgu gwyddbwyll drwy herio ei gilydd i gêm. Felly, y tro nesaf y cewch wersi gwyddbwyll mae plant yn dysgu, heriwch nhw i gêm. Fel hyn, byddant yn gwireddu pwysigrwydd cystadleuaeth ac yn gweld sut y maent yn tyfu drwy wynebu heriau.

Ffordd hawdd iawn o wneud plant yn fwy hyderus yw eu hannog i gystadlu â’u ffrindiau a’u dysgu i drechu eu gwrthwynebwyr. Dangoswch iddyn nhw sut i chwarae gêm dda a sut i fynd ati. Os gofynnwch iddynt ddangos eu camgymeriadau i chi, byddant yn dysgu ac yn dod yn fwy hyderus.

Mae ychydig o awgrymiadau ar sut i ennill y gêm yn syml. Gallwch wneud hynny drwy gael eich plant i gydweithio â’ch hyfforddwr a cheisio dod o hyd i ateb i broblem. Drwy geisio gweld yr holl ffyrdd posibl o ennill y gêm, bydd y plant yn sylweddoli bod yn rhaid iddynt ystyried enillydd.

Pan fyddant yn ennill, byddant yn gwybod eu bod yn dda iawn a’u bod yn deilwng o gael eu hyfforddi gennych. Drwy ddysgu ychydig o awgrymiadau ar sut i ennill y gêm, byddant nid yn unig yn dod yn chwaraewyr gwell, ond byddant hefyd yn teimlo’n fwy hyderus amdanynt eu hunain. Er mwyn iddyn nhw allu parhau i ennill.